Mayapur Kirtan Mela Nama Yajna
with H.H.Niranjana Swami
11.03.2013 in India

 

Kirtan Mela Nama Yagna with H.H. Niranjana Swami
Bonus: Motivational Swamis Dance!
01.09.2011 in Feriendorf Hoher Hain - Germany

 

Kirtan Mela Nama Yagna with H.H. Niranjana Swami
31.08.2011 in Feriendorf Hoher Hain - Germany

 

Kirtan Mela Nama Yagna with H.H. Niranjana Swami
30.08.2011 in Feriendorf Hoher Hain - Germany