Kirtan Mela Nama Yajna with H.G. Ojasvi Prabhu
Bonus:Vrajavasi Song
04.09.2015 in Goloka Dhama-Germany

 

Kirtan Mela Nama Yajna with H.G. Ojasvi Prabhu
03.09.2015 in Goloka Dhama-Germany

 

Kirtan Mela Nama Yajna with H.G. Ojasvi Prabhu
02.09.2015 in Goloka Dhama-Germany

 

Kirtan Mela Nama Yajna
with H.G.Ojasvi Prabhu
Bonus: Sri Nama Sankirtana Adhivasa Bhajan
by Sri Vrindavan Das Thakur
01.09.2015 in Goloka Dhama-Germany

 

Evening Bhajan by H.G Ojasvi Prabhu
25.08.2013 in Zürich

 

Srila Prabhupada Appearance Day Bhajan with Ojasvi Prabhu

in Zürich 2013

 

Mayapur Kirtan Mela Nama Yajna with H.G. Ojasvi Prabhu
12.03.2013 in India

 

Kirtan Mela Nama Yajna with H.G. Ojasvi Prabhu
06.09.2012 in Feriendorf Hoher Hain- Germany

 

Bhajan by H.G. Ojasvi Prabhu 13.07.2012 in Fruska Gora - Serbia

 

Fruska Goranga Nama Yagna with H.G. Ojasvi Prabhu
12.07.2012 in Fruska Gora - Serbia

 

Evening Fruska Goranga Nama Yagna with H.G. Ojasvi Prabhu
12.07.2012 in Fruska Gora - Serbia

 

Srila Prabhupada Appearance Day Bhajan by H.G. Ojasvi Prabhu
23.08.2011 in Zürich - Switzerland

 

Sri Krishna Jahnmastami Bhajan by H.G. Ojasvi Prabhu
22.08.2011 in Zürich - Switzerland

 

Sri Krishna Jahnmastami Late Bhajan by H.G. Ojasvi Prabhu
22.08.2011 in Zürich - Switzerland

 

Fruska Goranga Nama Yagna with H.G. Ojasvi Prabhu
15.07.2011 Fruska Gora - Serbia

 

Late Bhajan by H.G. Ojasvi Prabhu

13.07.2011 Fruska Gora - Serbia